Algimantas Juozas Poška

Iš Energetika.
20:45, 4 balandžio 2019 versija, sukurta Šaduikis (Aptarimas | įnašas) (Naujas puslapis: ALGIMANTAS JUOZAS POŠKA (g. 1940 11 14, Vilniuje), prof., habil. dr. (technologijos m.). Tėvas Juozas (1912–2002), ilgametis Vilniaus I bibliotekos ved., Lietuvos nusipelnę...)

(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paiešką

ALGIMANTAS JUOZAS POŠKA (g. 1940 11 14, Vilniuje), prof., habil. dr. (technologijos m.). Tėvas Juozas (1912–2002), ilgametis Vilniaus I bibliotekos ved., Lietuvos nusipelnęs kultūros ir švietimo darbuotojas, mama Pranė Šimonytė-Poškienė (1908–1987), med. sesuo, su vyru užaugino 3 vaikus (dukrą – ekonomikos mokslų daktarę, docentę, sūnų – elektros ir elektronikos mokslų habilituotą daktarą, profesorių ir dukrą – muzikos vyr. mokytoją). Išsilavinimas: 1948–1955 mokėsi Vilniaus 21-ojoje 7-metėje m-kloje, 1955–1959 - Vilniaus ž. ū. mechanizacijos t-me (VŽŪMT), 1959–1965 studijavo KPI Vilniaus fil., 1966–1969 - KPI Vilniaus fil. aspirantūroje. Darbinė veikla: 1959–1965 - Vilniaus elektros tinklų Relinės apsaugos, automatikos, izoliacijos ir matavimųt-bos (RAAIMT) vyr. elektromonteris, inž., vyr. inž., 1965–1966 - KPI Vilniaus fil. Elektrotechnikos k-dros asist., 1970–1972 - KPI Elektros pavarų k-dros vyr. inžinierius, vyr. mokslo darb., 1972–1973 - VISI (VGTU) Linijinių elektros mašinų moksl. tyrimo l-jos vyr. mokslo darb., 1973–1987 - Elektros pavarų k-dros asistentas, vyr. dėst., doc., 1987–1990 - KPI (KTU) Vilniaus fakulteto Elektros įrengimų k-dros doc., 1991–1996 –VGTU Automatikos k-dros doc., 1997 – 2015 - prof., 2000–2006 - VGTU Elektronikos fak. Automatikos k-dros vedėjas. Faktai: Mokydamasis VŽŪMT praktikas atliko Šakių elektros tinkluose ir Kušeliškių (Raseinių elektros tinklai) hidroelektrinėje; dalyvavo elektros tiekimo linijos Raseiniai – Tytuvėnai tiesime (liejo gelžbetoninius pakojus medinėms 10 kV linijos atramoms, kasė griovius, statė atramas); tvarkė statomos Kauno HE užtvankos dugną (kirto krūmus būsimosios žuvivaisos zonoje Žiegždrių apylinkėse).Technikumo baigimo diplomas su pagyrimu suteikė teisę laisvai pasirinkti darbovietę. Vilniaus elektros tinkluose (VET) dirbo RAAIMT matavimo prietaisų (išlaikė egzaminą, įgalinantį savarankiškai tikrinti ir plombuoti žemos klasės elektros matavimo prietaisus), izoliacijos (vykdė aukštosios įtampos kabelių, kabelinio tinklo neišjungus apkrovos bandymus nuolatinės srovės paaukštinta įtampa ir gedimo vietos paieškas) ir relinės apsaugos bei automatikos grupėse. Automatizavo Baltosios Ančios ir PadysnioHE (darbui be budinčiųjų), baigė derinti Antalieptės HE automatiką, buvo atsakingas už VET 110 KV pastočių relinę apsaugą ir automatiką, dalyvavo Šiaurinės ir Naujosios Vilnios pastočių rekonstrukcijose. Studijavo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo vakariniame fakultete, kurį 1965 m. baigė su pagyrimu. Todėl buvo pakviestas dirbti šio fakulteto Elektrotechnikos katedroje. Mokslinių interesų sritys: automatizavimas, robotika, valdymo inžinerija. Apgynė technikos m. kandidato disertaciją „Elektromagnetinių procesų dažnumo keitikliuose, skirtuose asinchroninių variklių valdymui, tyrimas“ KPI (1972) (1993 nostrifikuotas dr. laipsns), habil. dr. disertaciją „Specialiosios automatinės sistemos“ VTU (1996). Suteikti doc. (1977), prof. (1997) pedagoginiai vardai. Pedagoginį darbą nepertraukiamai dirbo nuo 1965iki 2015. Paskaitas universitetinėse aukštosiose mokyklose (KPI Vilniaus fil., VISI, KPI, VTU, VGTU) skaitė 100 semestrų, sudarė ir vedė „Elektros energijos tiekimo“ disciplinos modulį. Buvo daugiau kaip 100 inžinierių diplominių projektų, bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų vadovas. Vadovavo su Vyriausiąja gamybine energetikos ir elektrifikavimo valdyba (VGEEV) sudarytai ūkiskaitinei sutarčiai „Tiesiaeigio variklio taikymas aukštosios įtampos jungtuvo pavaros tobulinimui“ (1976, 1977). Sukurta ir ištirta 10 kVjungtuvo pavara su cilindrinės konstrukcijos tiesiaeigiu asinchroniniu varikliu (CTAV) buvo įdiegta Vilniaus elektros tinklų Baltupio pastotėje ir veikė iki pastotės rekonstrukcijos. Vykdant kitą su VGEEV sudarytą sutartį, sukurtos, ištirtos ir Lietuvos energetikos sistemoje įdiegtos 5 aukštosios įtampos linijų su izoliuota neutrale gedimo vietos automatinio šuntavimo ir paieškos sistemos, kurių pagrindas – pafaziui valdomi aukštosios įtampos jungtuvai su kintamosios srovės tiesiaeigėmis elektros pavaromis (Poška, A.; Teišerskas, Č. Komutacinių aparatų elektros pavaros su tiesiniais asinchroniniais varikliais bei jų pritaikymas Lietuvos energetinėje sistemoje. Apžvalginė informacija. Vilnius: LIMTI, 1983. 48 p.). Parašė daugiau nei 150 moksl. straipsnių. Svarbiausi straipsniai (su bendraaut.) energetikos tema: Билиc C. C., Кемяклиc П. И., ПошкаА. – И. И. Приводмасляноговыключателя с линейнымасинхроннымдвигателем. Электротехника: материалы научно-техн.Конф. Каунас, 1976; Пошка А. – И. И., Ринкявичене, Р. В.Характеристикилинейногодвигателяприводакоммутационныхаппаратовс учетомвлиянияпродольногокраевого эффекта. Электротехническаяпромышленность. Электропривод. 1978. Выпуск 4 (66); Пошка А. – И. И., Ринкявичене, Р. В., Тейшерскас, Ч. И. Приводывысоковольтнхвыключателейс линейнымиасинхроннымидвигателями в системахэлектроснабжения. Сб.Научн. трудов МАДИ. Москва. 1981; Вайчис П. П.,Пошка А. – Ю. Ю., Ринкявичене, Р. В., Тейшерскас Ч. Ю. Устройство дляповышенияэлектробезопасуостиэксплуатациивоздушных сетей 10кВ. Тезиcыдокл. IV всесоюзной конф.„Проблемы охранытруда, Каунас, 1982;Пошка А. – Ю. Ю., Тейшерскас Ч. Ю. Серия линейных электроприводов для масляных выключателей с пофазным управлением.// Темат. cб. Научн. трудов ВУЗЛит. ССР. Электротехн.устр-ва ,1983;КутасС.Б., Пошка А. – Ю. Ю., Тейшерскас Ч. Ю. Применениелинейных асинхронных двигателей вприводахкоммутационныхаппаратов. Электротехника: Научн. труды вузов Лит.ССР. 1984, т. 11 (20), Каунас; МишкинисВ. М., Пошка, А.- И. И., Тейшерскас, Ч. И. Опыт эксплуатацииустройствавтоматическогошунтированияповрежденнойфазы. Энергетик.1987. № 4;Пошка А. – Ю. Ю., Ринкявичене, Р. В., Тейшерскас, Ч. Ю. Динамика линейногоэлектроприводавысквольтноговыключателя. Тезиcыдокл. V всесоюзн. научно-техн. конфер.„Динамические режимыработы электрическихмашиниэлектроприводов“. Каунас, 1988;Poška A., Rinkevičienė R., Teišerskas Č. Automaticsystemofshuntingfaultphase. VI sympozjum na tematprzepięca w urządzieniachelektrycznych i elektronycznych. Bialystok, 1995;A.Poška, R.Rinkevičienė. Highvoltagecircuit-breakerforshuntingfaultedphase// Proceedingsof X International Conference. Bialystok.1999; Poška A.; Rinkevičienė R.Automaticsystemofshuntingfaultedphaseforeliminationovervoltages. EMD‘XI.Poland. Białystok. 2001; Poška A.; Rinkevičienė R.Protectionsystemfromovervoltagesin 10 kvnetwork. EMD'2002. Palanga, Lithuania, 2002; Poška A.; Rinkevičienė R. Dynamics ofelectricdriveofhighvoltagecircuitbreakerforshuntingphasefault. EMD'2003: XIII International ConferenceonElectromagneticDisturbances.Bialystok, 2003;Rinkevičienė R.; Poška A.Optimizingparametersoflinearinductionmotorforautomaticsystem to shuntphasefault. OPTIM'04, Braşov, 2004; Rinkevičienė R.; Poška A.Hybridhighvoltagecommutatorwithseparatelycontrolledphases. Proceedingsofthe XV internationalconferenceonelectromagneticdisturbances. Kaunas-Bialystok. 2005; Poška A.; Rinkevičienė R.Lineardrivesforswitchingdeviceapparatus. EMD‘2007.Bialystok. 2007; Rinkevičienė R.; Poška A. J.; Šlepikas A. Dynamics ofhybridhighvoltagecommutatorwithseparatelycontrolledphases. EMD‘2008.Vilnius. 2008;Poška A. J.; Savickienė Z.; Šlepikas A.Controlandadjustmentoflinearinductionmotorstarting force. Elektronika ir elektrotechnika. 2010, No. 2 (98); Poška A. J.; Bukšnaitis J.Researchofcylindricallinearinductionmotorwithunconventionallyconnectedwindings. Elektronika ir elektrotechnika. Vol. 121No. 5. 2012. Vadovėlio aukštosioms m-kloms „Tipinių technologinių procesų ir įrenginių automatizavimas“ (1992) autorius; monografijų: „Automatinės sistemos su tiesiaeigėmis elektros pavaromis“ (1993), „Tiesiaeigių elektros pavarų skaičiavimo ir valdymo algoritmai“ (1997), „Tiesiaeigės mechatroninės sistemos. Teorija ir taikymas“ (2006), „Savitai valdomos tiesiaeigės elektros pavaros. Teorija ir taikymas“ (2017) (visose monografijosenagrinėjami ir automatinių sistemų su aukštosios įtampos jungtuvų tiesiaeigėmis asinchroninėmis elektros pavaromis klausimai) bendraautoris; mokomųjų knygų: „Lanksčiosios gamybos sistemų automatizavimas“ (2004) autorius, „Tiesiaeigės mechatroninės sistemos“ (2008), „Technologinių kompleksų automatizavimas“ (2012) bendraautoris; žodyno „Automatikos terminų žodynas. 8900 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k.“ (2004) vienas iš sudarytojų ir vyr. redaktorius. Ginant 4 daktaro disertacijas, buvo doktorantūros komiteto pirmininkas (dviejose iš jų ir darbo vadovas) (1999 – 2008), 12 disertacijų oponentas (1998 – 2013), 4 habilitacijos komitetų (1997 – 2000) ir 21 daktaro disertacijų gynimo mokslo tarybų (iš jų 7 energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties tarybų) narys(2000 – 2010). Su bendraautoriais gavo trijų išradimų autorystės liudijimus (1982, 1982, 1986) ir išradimo „Valdomos eigos tiesiaeigė elektros pavara ir eigos valdymo būdas“patentą (2017). Moksl. pranešimų, skaitytų Lietuvoje (kasmet, nuo 1966), konferencijose Rusijoje, Lenkijoje (1996), Čekijoje, Slovakijoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Estijoje, Malaizijoje bendraautoris ir autorius. Stažavosi Maskvos energetikos i-te (1977, 1984). ES Europos soc. fondo remiamų projektų „Mechatronikos tyrėjų kompetencijos tobulinimo nacionalinės programos rengimas ir įgyvendinimas“ ir „Mechatronikos krypties magistrantūros studijų programos ir doktorantūros pertvarkymas ir atnaujinimas“ regioninis vadovas. Pelnė bronzos medalį parodoje Maskvoje (VDNKH) už pafaziui valdomą aukštosios įtampos jungtuvą su CTAV. Išleido knygą "Baltieji pelenai: mažoji plastika ir poezija" (2000). Žmona Gražina Janina Vitartaitė (g.1942), dail. tapytoja, Lietuvos nusipelniusi meno veikėja. Vaikai: Vytautas (g.1971), dail. monumentalistas, tarptautinės rinkodaros magistras(sukūrė freską „Elektra“, kurią realizavo Vilniaus elektros tinklų administraciniame pastate Motorų g. 2 Vilniuje), Rūta (g.1975), filologijos bakalaurė, vadybos ir verslo administravimo magistrė, gidė Lietuvoje, kelionių vadovė Pabaltijo šalyse. Anūkai:Kotryna Verikaitė (g. 2001), Žirmūnų gimnazijos ir Balio Dvariono muzikos m-los solinio dainavimo specialybės moksleivė; Simonas Poška (g. 2001) M. K. Čiurlionio muzikos m-los fortepiono specialybės moksleivis (2018 m. LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanotas už Lietuvos vardo garsinimą tarptautiniuose konkursuose; 2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės apdovanotas Mažojo Šv. Kristoforo žymeniu už laimėjimus tarptautiniuose pianistų konkursuose ir aktyvią koncertinę veiklą). Kontaktai: mob. tel. 861646287; el. paštas: poska. algimantas @gmail.com