Povilas Balčiūnas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Balciunas.jpg

Povilas Balčiūnas gimė 1927 06 27 Šiauliuose. 1934–1940 mokėsi Vinco Kudirkos pradžios mokykloje (6 skyrių reformuota mokykla). 1940–1943 mokėsi Šiaulių vidurinėje amatų mokykloje, kurią baigęs įgijo šaltkalvio automechaniko ir elektriko profesijas. 1943–1945 – automechanikas Šiaulių vaisių ir daržovių surinkimo punkte Sodyba. 1945–1946 – Pakruojo miestelio malūno ir elektrinės metalų tekintojas ir elektrikas. 1946 įstojo į Kauno politechnikumą, kurį su pagyrimu baigė 1950 ir įgijo techniko elektriko kvalifikaciją. 1950–1951 – Klaipėdos valstybinės elektrinės vyresnysis elektromonteris ir budinysis inžinierius stažuotojas. Šiuo laikotarpiu sukurtas pirmasis originalus techninis patobulinimas – elektroninis automatinis elektrinės generatorių sinchronizatorius, įdiegtas elektrinėje (darbas premijuotas). 1951 įstojo į Kauno politechnikos institutą, aktyviai dalyvavo SMD veikloje. Su pagyrimu baigęs institutą 1956 įgijo elektros stočių ir sistemų specialybės inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. 1951–1958 – audinių fabriko Kauno audiniai budintysis elektrikas, vyresnysis meistras ir pastočių grupės viršininkas. Čia dirbant buvo sukurti pirmieji du išradimai, gautos SSRS išradimų autorinės teisės. Sukurtas ir techninis patobulinimas – universalus elektros įrenginių bandymų stendas, kuris įdiegtas smulkiaserijinėje gamyboje (darbai premijuoti). 1958–1968 – Vilniaus lengvosios pramonės projektavimo-konstravimo biuro Puntukas nestandartinių automatikos įrenginių konstravimo skyriaus viršininkas. Tai buvo intensyvios kūrybinės veiklos laikotarpis. Sukurta eilė naujų išradimų, pagal kuriuos pagaminta struktūrinių verpalų mašinų Elastik ir Gofron pirmieji pavyzdžiai (darbai premijuoti). Dirbdamas Vilniuje mokėsi KPI neakivaizdinėje aspirantūroje (vadovas Petras Baskutis) ir ruošė technikos mokslų kandidato disertaciją. 1962–1964 studijavo Vakariniame marksizmo-leninizmo universitete, Filosofijos fakultete. Baigęs gavo liudijimą apie įgytą filosofijos mokslų kvalifikaciją, suteikiančią teisę ginti technikos mokslų kandidato disertaciją. 1968 buvo pakviestas dirbti docentu Kauno politechnikos institute, Bendrosios elektrotechnikos katedroje. 1970 apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją Puslaidininkinis dažnio keitiklis liuminescenciniam apšvietimui (sukūrimas ir tyrimas). Docento vardas suteiktas 1973. Sukurtas ir pagamintas pirmasis SSRS eksperimentinis 1050 Hz, 32 kV·A aukšto dažnio pramoninio apšvietimo įrenginys. 1980–1985 sukurta originali aukšto dažnio kvazistabilios srovės sistema, kuri buvo patentuota SSRS, JAV, Kanadoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Vokietijoje. Gauti šių valstybių išradimų patentai. 1986 sukurtas, pagamintas ir pramoninėmis darbo sąlygomis išbandytas 16 kVA 400 Hz kvazistabilios srovės sistemos gatvių apšvietimo įrenginys su natrio lempomis ir su galimybe reguliuoti tų lempų šviesos srautą. 1986 bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto kvantinės elektronikos katedra ir lazerinių tyrimų centru buvo vykdomi tyrimo darbai tolydaus veikimo lazerių YAG-Nd maitinimo šaltiniams sukurti. Buvo sukurta lazerinių maitinimo šaltinių PLAZMAK-1, -2, -3, -4, -5 modifikacijų gama. Modifikacija 3 (4) naudota Lietuvoje serijomis gamintuose medicininiuose lazeriniuose skalpeliuose-koaguliatoriuose MEDULA-3, -4. Kitos modifikacijos naudotos mokslinių tyrimų preciziniams lazeriams. Šiuo laikotarpiu Bendrosios elektrotechnikos katedroje buvo įkurta Lazerių maitinimo šaltinių ir elektros energijos keitiklių laboratorija. Povilas Balčiūnas buvo jos įkūrėjas ir mokslinis vadovas. Jis taip pat dirbo pedagoginį ir mokslinį metodinį darbą. Vadovavo instituto studentų mokslinio darbo metodinei komisijai, buvo daugelio mokslinių tyrimų vadovas ir ūkiskaitinių sutarčių vykdytojas. Per visą veiklos laikotarpį yra sukūręs ir įdiegęs 26 išradimus ir užsienio patentus. Nors ir buvo nepartinis, 1987 už mokslinę kūrybinę ir metodinę pedagoginę veiklą apdovanotas SSRS aukštojo mokslo žymūno ženklu. Tais pačiais metais Povilas Balčiūnas dalyvavo KPI lektorių konkurse ir tapo konkurso laureatu. Šiuo laikotarpiu paruošti originalūs mokslinės kūrybinės veiklos eksponatai demonstruoti SSRS ir užsienio parodose, simpoziumuose ir konferencijose. 1987 SSRS liaudies ūkio parodoje Maskvoje, originalaus eksponato autorius apdovanotas aukso medaliu. Tais pat metais LSSR LŪ parodoje kartu su veiklos bendradarbiais įvertintas pirmąja premija. Per kūrybinės veiklos laikotarpį Povilas Balčiūnas parengė habilituoto daktaro disertaciją Aukšto dažnio įtampos-srovės galios keitiklių sukūrimas ir tyrimas (teorija ir praktika), kurią apgynė 1994 metais. Profesoriaus vardas jam suteiktas 1995. Povilui Balčiūnui vadovaujant buvo apgintos šios disertacijos: 1980 Rimantas Masiulis – Aukšto dažnio centralizuotų apšvietimo įrenginių rezonansiniai inverteriai, 1999 Gytis Petrauskas – Atsinaujinančių šaltinių elektros energijos konversijos procesų tyrimas, 2000 Saulius Sakalauskas – Kietakūnių nuolatinės veikos lazerių kaupinimo sistemos paleidimo procesų tyrimas. 2000 Elektros ir valdymo inžinerijos fakultete buvo įkurtas Atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų centras. Povilas Balčiūnas buvo jo mokslinis vadovas, įkūrėjas ir direktorius. Šiam centrui jis vadovavo iki 2007. 2000–2008 laikotarpiu šiame centre sukurta minimalių poreikių modernių atsinaujinančiosios energijos technologijų mokslinė metodinė ir materialinė bazė. Čia magistrantai ir doktorantai atlieka mokomuosius ir mokslinio tyrimo darbus. Centro veiklos tikslai studijų ir technologinio švietimo srityje yra šie: sistemingos modernių atsinaujinančiosios energijos šaltinių technologijų tyrimas, jų propagavimas, naudojimo įgūdžių perteikimas bakalaurantams, magistrantams, doktorantams ir pramonėje dirbantiems inžinieriams. Mokslinių tyrimų srityje – bendradarbiaujant su Europos mokslo centrais spręsti moksliškai pagrįstas šios srities modernių technologijų įsisavinimo ir praktinio taikymo problemas. 2000 įkūrus Lietuvos taikomųjų mokslų akademiją Povilas Balčiūnas buvo pakviestas dalyvauti jos veikloje. Už aktyvią mokslinę kūrybinę veiklą 2002 jam suteiktas LTMA akademiko vardas. Mokslinių interesų sritis – energetinė elektronika ir atsinaujinančiųjų šaltinių energijos technologijos. Jis yra daugiau kaip 180 mokslinių straipsnių autorius ir bendraautoris. Parašė ir išleido monografiją Aukšto dažnio įtampos-srovės galios keitiklių teorijos sintezė. Parengė dviejų mokslinio tyrimo darbų pagal valstybines programas ataskaitas, apgynė naujumo teises ir gavo 26 originalių darbų išradimų pažymas ir patentus SSRS ir kitose užsienio valstybėse. Parengė ir dėstė 8 modulius iš atsinaujinančiosios energijos šaltinių ir energijos keitiklių. Parengė 12 metodinių leidinių ir mokomųjų priemonių (individualiai ir kartu su bendraautoriais). Buvo daugelio diplomantų ir magistrantų mokslinių darbų vadovas. 2005–2007 Povilas Balčiūnas dirbo organizacinį, metodinį ir mokslinio tyrimo darbą pagal programos FP-6 RESCUE projektą ir buvo šio projekto vadovas Lietuvoje. Nuo 2000 aktyviai dalyvauja Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslinėje metodinėje veikloje. Nuo 2007 birželio Povilas Balčiūnas yra KTU veteranų klubo Emeritus narys. Aktyviai dalyvauja aukštojo mokslo pertvarkos procese, LTMA ir universitetuose organizuoja seminarus, diskusijas, bendrauja su studentais, rengia straipsnius spaudai. Mokslinių tyrimų srityje tęsia pradėtas rengti monografijas Atsinaujinančiosios energijos virsmo procesai ir Srovės sistemos elektros grandinių teorija ir praktika. Parengta pagal „Elektros inžinerijos katedrai – 90“ A. Bačauskas