Linas Andronis Markevičius

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
LAMarkevicius.jpg

Linas Andronis Markevičius gimė 1940 m. birželio 7 d. Kupiškyje darbininkų šeimoje. Antrojo pasaulinio karo metais jo tėvas priverstinai buvo išvežtas į Vokietiją, o vėliau emigravo į Kanadą, kur ir mirė. Likusi šeima be tėvo, motina ir du sunūs, 1948 metais persikraustė į Klaipėdą. Čia 1958 metais Linas baigė Klaipėdos IV vidurinę mokyklą ir tais pat metais pradėjo studijuoti Kauno politechnikos instituto (KPI) mechanikos fakultete, nes jo biografija netiko studijoms elektrotechnikos fakultete. Tik po metų jam buvo leista tęsti elektrotechnikos fakultete elektros stočių, tinklų ir sistemų specialybės studijas. 1963 m. Linas baigė studijas KPI elektrotechnikos fakultete, įgijo elektros stočių, tinklų ir sistemų inžinieriaus elektriko kvalifikaciją ir pagal paskyrimą pradėjo dirbti elektros sistemų katedroje asistentu. Tais pačiais metais doc. R. Chomskio iniciatyva Linas buvo pasiųstas į Leningradą (Sankt Peterburgą) tęsti studijas aspirantūroje M. Kalinino politechnikos instituto (LPI) aukštųjų įtampų mokslinėje laboratorijoje, vadovaujant prof. M. Levinšteinui. Baigęs aspirantūrą 1966 m. lapkrityje L. Markevičius grįžo į Kauną ir tęsė darbą KPI elektros sistemų katedroje asistentu. 1967 m. L. Markevičius apgynė LPI parengtą technikos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Skaičiavimo mašinų panaudojimas viršįtampių tyrimui“. 1968 m. jam buvo suteiktas docento vardas. L. Markevičiui LPI aukštųjų įtampų mokslinėje laboratorijoje praleisti metai suteikė galimybę gerai pažinti aukštųjų įtampų problemas elektros sistemose, todėl katedros vedėjas L. Kaulakis jam patikėjo ne tik vesti aukštųjų įtampų technikos kursą studentams, bet ir Lietuvos VGEEV pageidavimu pradėti paieškos mokslo darbus aukštos įtampos jungtuvų režimų sąlygoms palengvinti elektros sistemoje.

L. Markevičius be Aukštųjų įtampų technikos disciplinos įvairiais laikotarpiais dėstė Elektromagnetiniai pereinamieji procesai elektros sistemose, Skaitmeninis valdymas energetikoje, Viršįtampiai ir antsroviai, Skaitmeniniai metodai energetikoje, Elektros sistemų modeliavimas, Sistemų analizė. Tolimesnė L. Markevičiaus mokslinė veikla buvo susieta su elektros energetikos sistemos tinklų ir įrenginių patikimumo gerinimu, tiriant apsaugų nuo viršįtampių sąlygas. Tai viršįtampių registravimas, viršįtampių skaičiavimo metodai, viršįtampių ribotuvai, daliniai išlydžiai, dalinių išlydžių kontrolės priemonės ir metodai, izoliacijos būklės kontrolė, galios transformatorių būklės prognozė, resursas, izoliacijos bandymai ir bandymo metodai, mikroprocesorinė technika elektromagnetinių procesų registravimo ir analizės prietaisai, skaitmeninis ryšys elektros linijomis, gedimo vietos atpažinimas pagal pereinamojo vyksmo formą. Tokie darbai buvo vykdomi pagal stambiausių Lietuvos pramonės įmonių, tokių kaip Jonavos „Azotas“ (nuo 1995 m. AB „Achema“), Kėdainių chemijos gamykla, Ignalinos atominės elektrinė, Mažeikių naftos perdirbimo gamykla, AB „Lietuvos energija“ užsakymus.

L. Markevičiaus ir jo buvusių studentų, tapusių bendradarbiais, sukurti elektromagnetinių pereinamųjų procesų skaičiavimo metodai buvo pripažinti Sovietų Sąjungoje. Tai patvirtino 1985 m. gegužės mėnesį KPI įvykęs sąjunginis seminaras „Elektromagnetinių pereinamųjų procesų ir elektrostatinių laukų aukštos įtampos elektros tinkluose skaičiavimo metodai“.

1995-1997 m. doc. L. Markevičiaus iniciatyva buvo modernizuota Aukštųjų įtampų laboratorija, kurioje buvo vykdomi įvairūs įrenginių izoliacijos būklės parametrų matavimai ir kontroliniai bandymai svarbūs Nepriklausomos Lietuvos energetikai. Nuo 1995 m. bendradarbiaujant su „Kauno energetikos remonto“ įmonės specialistais doc. L. Markevičiaus vadovaujama KTU Elektros sistemų darbuotojų grupė pradėjo dalinių išlydžių intensyvumo matavimus 110-330 kV įrenginių izoliacijoje. Keičiantis izoliacijos kontrolės strategijai šie tyrimai buvo labai aktualūs, nes Lietuvos elektros sistemoje pradėta naudoti daug pagal IEC standartą pagamintų įrenginių bei apsaugos priemonių. Doc. L. Markevičiui vadovaujant sukurtas kompleksas algoritmų ir programų viršįtampiams elektros sistemose tirti, procesams modeliuoti ir atpažinti bei izoliacijos būklei kontroliuoti, šiomis temomis keturi jo vadovaujami (A. Morkvėnas, S. Gudžius, V. Sučila, K. Jasiūnas) apgynė mokslų daktaro disertacijas. 1998-2002 m. doc. L. Markevičius buvo tarptautinės konferencijos „Electromagnetic Disturbances“ tarybos narys ir organizacinio komiteto pirmininkas.

Doc. L. Markevičius per savo veiklos metus yra paskelbęs per 100 mokslinių publikacijų, dalyvavo su pranešimais respublikos mokslinėse konferencijose bei tarptautinėse konferencijose (Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje bei Lenkijoje). Jam vadovaujant yra parengtos ir apgintos 7 mokslo daktaro disertacijos, be to, kartu su bendraautoriais parengtos 2 monografijos, dalyvavo rengiant penkių kalbų „Aiškinamąjį elektrotechnikos terminų žodyną“ bei „Technikos enciklopediją“, 2003 m. jam suteiktas KTU profesorius vardas.

Greta pagrindinių pareigų doc. L. Markevičius daug laiko skyrė studentų mokslinės veiklos organizavimui, daug metų buvo KPI, vėliau KTU, studentų mokslinio darbo tarybos narys. Be to, 1991-2001 m. jis buvo Lietuvos-Suomijos draugijos Kauno skyriaus pirmininkas, dalyvavo įsteigiant sekmadieninę suomių kalbos mokyklą prie Kauno viešosios bibliotekos.

1963 m., po studijų KPI, Linas Andronis susituokė su Aleksandra Benetyte. Šeima užaugino dvi dukras.

Dukra Arnolda 1987 m. baigė KPI elektrotechnikos fakultetą ir tapo elektros sistemų diplomuota inžiniere, o 2001 m. įgijo, jau KTU elektrotechnikos ir automatikos fakulteto, elektros energetikos inžinerijos magistro laipsnį. Ji užaugino dukrą Karoliną ir sūnų Gediminą. Vaikaitis Gediminas irgi yra pasirinkęs elektros energetikos specialybę.

Dukra Lina, elektrikė inžinierė, užaugino dukrą Gabrielę ir sūnų Augustiną.

Prof. Linas Andronis Markevičius nuo 2014 m. emeritas

Redagavo Anzelmas Bačauskas