Antanas Ivanauskas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
IvanauskasA.jpg
IVANAUSKAS Antanas gimė 1928 m. sausio 16 d Troškūnuose Svėdasų valsčiuje. Tėvas Ivanauskas Juozas, pakinktų meistras, mama-Ivanauskienė-Meškauskaitė Ona, darbininkė. Vyresnis brolis Bronius Ivanauskas keletą metų slapstėsi nuo šaukimo į kariuomenę, pokario situacijai aprimus, dirbo Anykščių elektromontavimo kolonoje (vėliau pavadinta Anykščių energetine statyba). Sesuo Antanina- namų šeimininkė

. Antanas mokėsi ir 1945 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą. 1951 m. baigė Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą, specialybę elektros stotys, tinklai ir sistemos ir įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. Iš šios energetikų laidos vėliau išaugo daug žymių Lietuvos energetikos vadovų:. 1952 m. pasiųstas į Kachovkos (Ukraina) hidroelektrinės statybą. Čia dirbo meistru, darbų vykdytoju, betono centrinio ūkio vyriausiuoju energetiku. Teko montuoti 150 kV oro liniją per plačią upę, atlikti kitus elektromontažinius darbus. 1956 m. grįžo j Lietuvą ir dirbo Kauno HE statyboje.

1957 m. organizuojant Lietuvos Liaudies ūkio tarybą buvo pakviestas dirbti į jos Gamybos-technikos skyrių vyresniuoju inžinieriumi. Taip jis pateko į tuo metu prasidėjusių energetikos ūkio pertvarkymų verpetą. Dirbant nemažai teko bendrauti su tuo metu Lietuvos ministrų taryboje dirbusiu Pranu Noreika.

1960 m. pradėjus statyti Lietuvos elektrinę į organizuojamą užsakovo funkcijas vykdančią direkciją jos direktorius Pranas Noreika pakvietė į ją dirbti jau turintį energetinių objektų statybos ir organizacinio darbo patyrimą A. Ivanauską. Antanas pasiilgęs konkretesnio gamybinio darbo, pasiūlymą mielai priėmė ir taip pateko į pirminį būsimo Lietuvos elektrinės kolektyvo branduolį. Priimamas technikos skyriaus viršininku. Aišku, pradžia buvo sunki, tuo metu dar nebuvo nei elektrinės, nei miesto. Antanas Ivanauskas su jam būdingu ryžtu, energija ir kūrybingumu aktyviai įsijungė į statybos aprūpinimą technine dokumentacija, vykdomų darbų apimčių kontrolę ir , svarbiausia, pasiruošimą naujausių energetikos į renginių aptarnavimui. 1962 m. gruodžio mėn. 30 d. pradėtas eksploatuoti pirmasis energetinis blokas, prasideda eksploatacijos problemos: aukštų parametrų energetikos įrenginių įsisavinimas, tobulinimas, ekonominių ir ekologinių režimų paieška, darbo patikimumo priemonių kūrimas. Technikos skyrius palaiko kontaktus su įrenginių gamyklomis, energetikos moksliniais institutais. Antanas visą laiką lieka veržlus ir iniciatyvus . Darbo procese patiekia daug racionalių pasiūlymų, kai kurie sprendimai apiforminti kaip išradimai.

Po daugiau kaip 20 metų darbo Elektrėnuose, pradėjus statyti Vilniaus trečiąją elektrinę (Gariūnai), buvo pakviestas ir 1983 m. perkeltas dirbti į Vilniaus elektrinę vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju remontams. Šiai direkcijai priklausė Vilniaus antroji elektrinė su keturiais garo ir septyniais vandens šildymo katilais (bendra šiluminė galia daugiau kaip 800 Gcal/h ir statoma Vilniaus trečioji elektrinė su dviem elektros generatoriais po 180 MW ir dviem garo katilais po 700 t/h garo. Naujame objekte labai trūko patyrusių aukštų parametrų energetikos įrenginių žinovų. A. Ivanauskui teko pakartoti jaunystėje patirtus stambaus energetikos objekto statybų sunkumus: montažo, derinimo darbai trūkstant įrenginių, specialistų, laiko šalinant masę gamybos ir montažo defektų. Antano darbo stilius –energija, veržlumas, gamybinių problemų sprendimas minimaliais terminais nesikeitė nuo LVRE laikų ir buvo labai naudingas besiplečiančiai įmonei. Daugiausia energijos atimdavo darbų organizavimas ir derinimas tarp didžiausio remonto darbų rangovo "Kauno energetikos remonto" ir kitų rangovų, techninių sprendimų tobulinimas. 1991 m. paskirtas inžinieriumi technologu. Tose pareigos dirbo iki 1998 m., kol sukako 70 m. Be įvairaus rango padėkų apdovanotas VLŪP parodos (Maskva) medaliu, LR Prezidento padėkos raštu.

Su žmona Regina Gvazdinskaite Ivanauskiene (1934) užaugino du sūnus: Arvydą (1959) smulkų verslininką ir Donaldą (1964-2010), inžinierių, buvusį LVRE bloko mašinistą. Turi keturis anūkus. Mirė 2019-01-14 .Palaidotas Vilniuje, Kairėnų kapinėse.

Parengė Vyt. Miškinis


LVRE.jpg
Pirmųjų Lietuvos elektrinės darbuotojų grupė tik ką pradėtoje statybos aikštelėje apie 1960 metus. Trečios eilės centre Antanas Ivanauskas, jo priekyje Antanas Liepinis, šalia Antanas Daniūnas. Pirmos eilės pirmas kairėje-direktorius Pranas Noreika.


Ivanauskui90.jpg
Sėdi: Kazys Žilys, Pranas Noreika, jubiliatas Antanas Ivanauskas(90), Viktoras Mekas. Stovi: Egidijus Morkūnas, Rimvydas Grybauskas, Vytautas Miškinis, Vytautas Stasiūnas