Algimantas Juozas Poška

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Poska.JPG
ALGIMANTAS JUOZAS POŠKA (g. 1940 11 14, Vilniuje), prof., habil. dr. (technologijos m.). Tėvas Juozas (1912–2002), ilgametis Vilniaus I bibliotekos ved., Lietuvos nusipelnęs kultūros ir švietimo darbuotojas, mama Pranė Šimonytė-Poškienė (1908–1987), med. sesuo, su vyru užaugino 3 vaikus (dukrą Dalią Oną – ekonomikos mokslų daktarę, docentę, sūnų Algimantą Juozą– elektros ir elektronikos mokslų habilituotą daktarą, profesorių ir dukrą Mildą – muzikos vyr. mokytoją).

Išsilavinimas: 1948–1955 mokėsi Vilniaus 21-ojoje 7-metėje m-kloje, 1955–1959 - Vilniaus ž. ū. mechanizacijos t-me (VŽŪMT), 1959–1965 studijavo KPI Vilniaus fil., 1966–1969 - KPI Vilniaus fil. aspirantūroje.

Darbinė veikla: 1959–1965 - Vilniaus elektros tinklų Relinės apsaugos, automatikos, izoliacijos ir matavimų t-bos (RAAIMT) vyr. elektromonteris, inž., vyr. inž., 1965–1966 - KPI Vilniaus fil. Elektrotechnikos k-dros asist., 1970–1972 - KPI Elektros pavarų k-dros vyr. inžinierius, vyr. mokslo darb., 1972–1973 - VISI (VGTU) Linijinių elektros mašinų moksl. tyrimo l-jos vyr. mokslo darb., 1973–1987 - Elektros pavarų k-dros asistentas, vyr. dėst., doc., 1987–1990 - KPI (KTU) Vilniaus fakulteto Elektros įrengimų k-dros doc., 1991–1996 –VGTU Automatikos k-dros doc., 1997 – 2015 - prof., 2000–2006 - VGTU Elektronikos fak. Automatikos k-dros vedėjas.

Faktai: Mokydamasis VŽŪMT praktikas atliko Šakių elektros tinkluose ir Kušeliškių (Raseinių elektros tinklai) hidroelektrinėje; dalyvavo elektros tiekimo linijos Raseiniai – Tytuvėnai tiesime (liejo gelžbetoninius pakojus medinėms 10 kV linijos atramoms, kasė griovius, statė atramas); tvarkė statomos Kauno HE užtvankos dugną (kirto krūmus būsimosios žuvivaisos zonoje Žiegždrių apylinkėse).Technikumo baigimo diplomas su pagyrimu suteikė teisę laisvai pasirinkti darbovietę. Vilniaus elektros tinkluose (VET) dirbo RAAIMT matavimo prietaisų (išlaikė egzaminą, įgalinantį savarankiškai tikrinti ir plombuoti žemos klasės elektros matavimo prietaisus), izoliacijos (vykdė aukštosios įtampos kabelių, kabelinio tinklo neišjungus apkrovos bandymus nuolatinės srovės paaukštinta įtampa ir gedimo vietos paieškas) ir relinės apsaugos bei automatikos grupėse. Automatizavo Baltosios Ančios ir Padysnio HE (darbui be budinčiųjų), baigė derinti Antalieptės HE automatiką, buvo atsakingas už VET 110 KV pastočių relinę apsaugą ir automatiką, dalyvavo Šiaurinės ir Naujosios Vilnios pastočių rekonstrukcijose. Studijavo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo vakariniame fakultete, kurį 1965 m. baigė su pagyrimu. Todėl buvo pakviestas dirbti šio fakulteto Elektrotechnikos katedroje.

Mokslinių interesų sritys: automatizavimas, robotika, valdymo inžinerija. Apgynė technikos m. kandidato disertaciją „Elektromagnetinių procesų dažnumo keitikliuose, skirtuose asinchroninių variklių valdymui, tyrimas“ KPI (1972) (1993 nostrifikuotas dr. laipsnis), habil. dr. disertaciją „Specialiosios automatinės sistemos“ VTU (1996). Suteikti doc. (1977), prof. (1997) pedagoginiai vardai.

Pedagoginį darbą nepertraukiamai dirbo nuo 1965iki 2015. Paskaitas universitetinėse aukštosiose mokyklose (KPI Vilniaus fil., VISI, KPI, VTU, VGTU) skaitė 100 semestrų, sudarė ir vedė „Elektros energijos tiekimo“ disciplinos modulį. Buvo daugiau kaip 100 inžinierių diplominių projektų, bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų vadovas.

Tiriamieji darbai: vadovavo su Vyriausiąja gamybine energetikos ir elektrifikavimo valdyba (VGEEV) sudarytai ūkiskaitinei sutarčiai „Tiesiaeigio variklio taikymas aukštosios įtampos jungtuvo pavaros tobulinimui“ (1976, 1977). Sukurta ir ištirta 10 kV jungtuvo pavara su cilindrinės konstrukcijos tiesiaeigiu asinchroniniu varikliu (CTAV) buvo įdiegta Vilniaus elektros tinklų Baltupio pastotėje ir veikė iki pastotės rekonstrukcijos. Vykdant kitą su VGEEV sudarytą sutartį, sukurtos, ištirtos ir Lietuvos energetikos sistemoje įdiegtos 5 aukštosios įtampos linijų su izoliuota neutrale gedimo vietos automatinio šuntavimo ir paieškos sistemos, kurių pagrindas – pafaziui valdomi aukštosios įtampos jungtuvai su kintamosios srovės tiesiaeigėmis elektros pavaromis (Poška, A.; Teišerskas, Č. Komutacinių aparatų elektros pavaros su tiesiniais asinchroniniais varikliais bei jų pritaikymas Lietuvos energetinėje sistemoje. Apžvalginė informacija. Vilnius: LIMTI, 1983. 48 p.).

Moksliniai straipsniai: Parašė daugiau nei 150 moksl. straipsnių. Svarbiausi straipsniai (su bendraaut.) energetikos tema:

Билиc C. C., Кемяклиc П. И., Пошка А. – И. И. Привод масляного выключателя с линейным асинхронным двигателем. Электротехника: материалы научно-техн.конф. Каунас, 1976; Пошка А. – И. И., Ринкявичене, Р. В.Характеристики линейного двигателя привода коммутационных аппаратов с учетом влияния продольного краевого эффекта. Электротехническая промышленность. Электропривод. 1978. Выпуск 4 (66); Пошка А. – И. И., Ринкявичене, Р. В., Тейшерскас, Ч. И. Приводы высоковольтных выключателей с линейными асинхронными двигателями в системах электроснабжения. Сб.Научн. трудов МАДИ. Москва. 1981; Вайчис П. П.,Пошка А. – Ю. Ю., Ринкявичене, Р. В., Тейшерскас Ч. Ю. Устройство для повышения электробезопасности эксплуатации воздушных сетей 10кВ. Тезиcыдокл. IV всесоюзнойконф.„Проблемыохранытруда, Каунас, 1982;Пошка А. – Ю. Ю., Тейшерскас Ч. Ю. Серия линейных электроприводов для масляных выключателей с пофазным управлением// Темат. cб. научн. трудов ВУЗ Лит. ССР. Электротехн.устр-ва, 1983; Кутас С.Б.,Пошка А. – Ю. Ю., Тейшерскас Ч. Ю. Применение линейных асинхронных двигателей в приводах коммутационных аппаратов. Электротехника: Научн. труды вузов Лит.ССР. 1984, т. 11 (20), Каунас; Мишкинис В. М., Пошка, А.- И. И., Тейшерскас, Ч. И.Опытэксплуатацииустройствавтоматическогошунтированияповрежденнойфазы.Энергетик.1987. № 4;Пошка А. – Ю. Ю., Ринкявичене, Р. В., Тейшерскас, Ч. Ю. Динамика линейного электропривода высoквольтного выключателя. Тезиcы докл. V всесоюзн. научно-техн. конфер.„Динамические режимы работы электрических машин и электроприводов“. Каунас, 1988; Poška A., Rinkevičienė R., Teišerskas Č. Automatic systemofshunting faultphase. VI sympozjum na tematprzepięca w urządzieniach elektrycznych i elektronycznych. Bialystok, 1995; A.Poška, R.Rinkevičienė. Highvoltage circuit-breaker for shunting fault edphase// Proceeding sof X International Conference. Bialystok.1999; Poška A.; Rinkevičienė R.Automatic systemofshunting faultedphase for elimination over voltages. EMD‘XI.Poland. Białystok. 2001; Poška A.; Rinkevičienė R. Protection system from overvoltagesin 10 kV network. EMD'2002. Palanga, Lithuania, 2002; Poška A.; Rinkevičienė R. Dynamics of electric dreive of high voltage circuitbreaker for shunting phasefault. EMD'2003: XIII International Conference on Electromagnetic Disturbances. Bialystok, 2003; Rinkevičienė R.; Poška A. Optimizing parameters of linear inductionmotor for automaticsystem to shuntphasefault. OPTIM'04, Braşov, 2004; Rinkevičienė R.; Poška A. Hybrid highvoltage commutat or with separate lycontrolledphases. Proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances. Kaunas-Bialystok. 2005; Poška A.; Rinkevičienė R. Linear drives for switching device apparatus. EMD‘2007. Bialystok. 2007; Rinkevičienė R.; Poška A. J.; Šlepikas A. Dynamics of hybrid highvoltage commutator with separately controlledphases. EMD‘2008. Vilnius. 2008; Poška A. J.; Savickienė Z.; Šlepikas A. Control and adjustment of linear induction motor starting force. Elektronika ir elektrotechnika. 2010, No. 2 (98); Poška A. J.; Bukšnaitis J. Research of cylindrical linear induction motor with unconventionally connected windings. Elektronika ir elektrotechnika. Vol. 121,No. 5. 2012. (Poška, A. J. Mathematical models of an automatic system for localizing dust explosions. Journal: Informatica, vol. 7, no. 4, pp. 517-524, 1996), vieną iš kurių diegiant Benderų (Moldavija) grūdų produktų kombinate, teko sukurti ir ištirti specialų elektros tinklą didelio skaičiaus ugnį užtveriančių greitaeigių sklendžių tiesiaeigių elektros pavarų maitinimui.

Knygos: Vadovėlio aukštosioms m-kloms „Tipinių technologinių procesų ir įrenginių automatizavimas“ (1992) autorius; monografijų: „Automatinės sistemos su tiesiaeigėmis elektros pavaromis“ (1993), „Tiesiaeigių elektros pavarų skaičiavimo ir valdymo algoritmai“ (1997), „Tiesiaeigės mechatroninės sistemos. Teorija ir taikymas“ (2006), „Savitai valdomos tiesiaeigės elektros pavaros. Teorija ir taikymas“ (2017) (visose monografijose nagrinėjami ir automatinių sistemų su aukštosios įtampos jungtuvų tiesiaeigėmis asinchroninėmis elektros pavaromis klausimai) bendraautoris; mokomųjų knygų: „Lanksčiosios gamybos sistemų automatizavimas“ (2004) autorius, „Tiesiaeigės mechatroninės sistemos“ (2008), „Technologinių kompleksų automatizavimas“ (2012) bendraautoris; žodyno „Automatikos terminų žodynas. 8900 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k.“ (2004) vienas iš sudarytojų ir vyr. redaktorius.

Disertacijų gynimai: ginant 4 daktaro disertacijas, buvo doktorantūros komiteto pirmininkas (dviejose iš jų ir darbo vadovas) (1999 – 2008), 12 disertacijų oponentas (1998 – 2013), 4 habilitacijos komitetų (1997 – 2000) ir 21 daktaro disertacijos gynimo mokslo tarybų (iš jų 7 energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties tarybų) narys(2000 – 2010).

Išradimai: Su bendraautoriais gavo trijų išradimų autorystės liudijimus (1982, 1982, 1986) ir išradimo „Valdomos eigos tiesiaeigė elektros pavara ir eigos valdymo būdas“patentą (2017).

Moksl. pranešimų, skaitytų Lietuvoje (kasmet, nuo 1966), konferencijose Rusijoje, Lenkijoje (1996), Čekijoje, Slovakijoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Estijoje, Malaizijoje bendraautoris ir autorius.

Stažavosi Maskvos energetikos i-te (1977, 1984).

Projektų vadovas: ES Europos soc. fondo remiamų projektų „Mechatronikos tyrėjų kompetencijos tobulinimo nacionalinės programos rengimas ir įgyvendinimas“ ir „Mechatronikos krypties magistrantūros studijų programos ir doktorantūros pertvarkymas ir atnaujinimas“ regioninis vadovas.

Apdovanojimas: Pelnė bronzos medalį parodoje Maskvoje (VDNKH) už pafaziui valdomą aukštosios įtampos jungtuvą su CTAV. Išleido knygą "Baltieji pelenai: mažoji plastika ir poezija" (2000).

Šeima: Žmona Gražina Janina Vitartaitė (g.1942), dail. tapytoja, Lietuvos nusipelniusi meno veikėja. Vaikai: Vytautas (g.1971), dail. monumentalistas, tarptautinės rinkodaros magistras(sukūrė freską „Elektra“, kurią realizavo Vilniaus elektros tinklų administraciniame pastate Motorų g. 2 Vilniuje), Rūta (g.1975), filologijos bakalaurė, vadybos ir verslo administravimo magistrė, gidė Lietuvoje, kelionių vadovė Pabaltijo šalyse. Anūkai:Kotryna Verikaitė (g. 2001), Žirmūnų gimnazijos ir Balio Dvariono muzikos m-los solinio dainavimo specialybės moksleivė; Simonas Poška (g. 2001) M. K. Čiurlionio muzikos m-los fortepijono specialybės moksleivis (2018 m. LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanotas už Lietuvos vardo garsinimą tarptautiniuose konkursuose; 2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės apdovanotas Mažojo Šv. Kristoforo žymeniu už laimėjimus tarptautiniuose pianistų konkursuose ir aktyvią koncertinę veiklą).

Kontaktai: mob. tel. 861646287; el. paštas: poska.algimantas@gmail.com

Variantas IX tomui

Algimantas Juozas Poška (g. 1940- 11- 14, Vilniuje), prof., habil. dr. (technologijos m.). Tėvas Juozas (1912–2002), ilgametis Vilniaus I bibliotekos vedėjas, Lietuvos nusipelnęs kultūros ir švietimo darbuotojas, mama Pranė Šimonytė-Poškienė (1908–1987), medicinos sesuo. Tėvai užaugino 3 vaikus.

Algimantas 1955 baigė Vilniaus XXI 7-metę mokyklą, 1959 - Vilniaus ž. ū. mechanizacijos technikumą , 1965 - KPI Vilniaus filialą (inžinierius elektromechanikas), 1966–1969 studijavo KPI aspirantūroje.

1959–1965 - Vilniaus elektros tinklų Relinės apsaugos, automatikos, izoliacijos ir matavimų tarnybos vyresnysis elektromonteris, inžinierius, vyresnysis inžinierius, 1965–1966 - KPI Vilniaus filialo Elektrotechnikos katedros asistentas, 1970–1972 - KPI Elektros pavarų katedros vyresn. inž., vyresn. mokslo darbuotojas, 1972–1973 - VISI (VGTU) Linijinių elektros mašinų mokslinio tyrimo laboratorijos vyresn. mokslo darbuotojas, 1973–1987 - Elektros pavarų k. asistentas, vyresn. dėstytojas, docentas, 1987–1990 - KPI (KTU) Vilniaus fakulteto Elektros įrengimų k. doc., 1991–1996 –VGTU Automatikos k. doc., 1997 – 2015 - profesorius ( 2000–2006 - VGTU Elektronikos fak. Automatikos k. vedėjas).

1972 m. KPI apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją (1993 nostrifikuotas daktaro laipsnis); 1996 m. - VTU habilituoto daktaro disertacija. Suteikti docento (1977), profesoriaus (1997) pedagoginiai vardai. Pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose nepertraukiamai dirbo nuo 1965 iki 2015. Daugiau kaip 120 inžinierių diplominių projektų, bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų vadovas, dviejų sėkmingai apgintų daktaro disertacijų mokslinis vadovas. Vadovavo su Vyriausiąja gamybine energetikos ir elektrifikavimo valdyba (VGEEV) sudarytai ūkiskaitinei sutarčiai Tiesiaeigio variklio taikymas aukštosios įtampos jungtuvo pavaros tobulinimui (1976, 1977) ir vykdė kitą sutartį: buvo sukurtos, ištirtos bei įdiegtos 5 aukštosios įtampos linijų su izoliuota neutrale gedimo vietos automatinio šuntavimo ir paieškos sistemos.

Parašė daugiau nei 150 mokslinių straipsnių. Su bendraautoriais gavo trijų išradimų autorystės liudijimus ir išradimo „Valdomos eigos tiesiaeigė elektros pavara ir eigos valdymo būdas“ Lietuvos patentą (2017). Vadovėlio aukštosioms mokykloms Tipinių technologinių procesų ir įrenginių automatizavimas (1992) autorius; monografijų: Automatinės sistemos su tiesiaeigėmis elektros pavaromis (1993), Tiesiaeigių elektros pavarų skaičiavimo ir valdymo algoritmai (1997), Tiesiaeigės mechatroninės sistemos. Teorija ir taikymas (2006), Savitai valdomos tiesiaeigės elektros pavaros. Teorija ir taikymas (2017) bendraautoris; mokomųjų knygų: Lanksčiosios gamybos sistemų automatizavimas (2004) autorius, Tiesiaeigės mechatroninės sistemos (2008), Technologinių kompleksų automatizavimas (2012) bendraautoris; žodyno Automatikos terminų žodynas. 8900 terminų: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., rusų k. (2004) vyr. redaktorius.

Mokslinių pranešimų, skaitytų konferencijose Lietuvoje, Rusijoje, Lenkijoje , Čekijoje, Slovakijoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Estijoje, Malaizijoje bendraautoris ir autorius. Pelnė bronzos medalį parodoje Maskvoje (VDNKH) už pafaziui valdomą aukštosios įtampos jungtuvą su CTAV. 1996 – 2000 m. buvo Lietuvos standartizacijos departamento komiteto Terminologija (TK 37) narys.

Išleido knygą "Baltieji pelenai: mažoji plastika ir poezija" (2000). Žmona Gražina Janina Vitartaitė (g.1942), dailininkė tapytoja, Lietuvos nusipelniusi meno veikėja. Vaikai: Vytautas (g.1971), dailininkas monumentalistas, tarptautinės rinkodaros magistras ; Rūta (g.1975), filologijos bakalaurė, vadybos ir verslo administravimo magistrė, gidė. Anūkai: Kotryna Verikaitė (g. 2001), Žirmūnų gimnazijos ir Balio Dvariono muzikos m-los solinio dainavimo specialybės absolventė; Simonas Poška (g. 2001) M. K. Čiurlionio muzikos m-los fortepijono specialybės absolventas.

Parengė Vytautas Miškinis